braid leskey

braid leskey

Portal INTERNACJONALIZACJA.COM.PL zbiera w jednym miejscu wszystkie programy zwi¹zane z internacjonalizacj¹ polskich przedsiêbiorstw tj: Polska Wschodnia, RPO £ódzkie: II.2.1 Modele biznesowe MŒP, WRPO Wielkopolskie: 1.4.1 Internacjonalizacja, RPO Dolnoœl¹skie: 1.4. Internacjonalizacja przedsiêbiorstw, RPO Ma³opolskie: 3.3.2 Aktywnoœæ Miêdzynarodowa Ma³opolskich MŒP, RPO Kujawsko-Pomorskie: 1.5.2 Wsparcie procesu umiêdzynarodowienia przedsiêbiorstw.

 

Network

Followers